กรมข้าวโชว์งานวิจัย ศูนย์ฯอีสานพัฒนาข้าว-ชาวนา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661853

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการสำเร็จ และผลงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานวิจัยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ที่สามารถร่วมประชุมได้ทั้งแบบ Onsite และ แบบ Online ผลงานวิชาการที่นำเสนอมีทั้งภาคบรรยาย 16 เรื่อง ภาคแผ่นภาพอีก 16 เรื่อง อาทิ ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการและโครงข่ายแฮพโพลไทป์ของไรขาวศัตรูข้าวในประเทศไทย ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับแปลงนาเกษตรกร การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชในหญ้าดอกขาวที่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเกษตร การศึกษาเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวที่เหมาะสมในสภาพนาชลประทาน และผลการตัดใบในนาหว่านข้าวแห้งไม่มีน้ำขังต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมมะลิ

อย่างไรก็ดี จะครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าววิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรม ล้วนเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อการพัฒนาข้าวและชาวนา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s