เกษตรฯผนึกสพฐ.ทำMOU บูรณาการจัดทำบัญชีคู่งานสหกรณ์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662123

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชน” ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพัฒนะพัฒนทวีดล รองเลขาธิการ สพฐ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ที่กระทรวงเกษตรฯ

น.ส.มนัญญากล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เข้าถึงสถาบันการศึกษา โดยอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและสหกรณ์นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รักการจดบันทึกบัญชีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการออมเงินและวางแผนทางการเงิน นำไปสู่การลงทุนในอนาคตสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่ดำเนินการทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

“ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้ตรงจุด ต้องมีการให้ความรู้ด้านการเงิน สร้างวินัยทางการเงินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน ซึ่งคำว่าระบบบัญชีสหกรณ์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกระทรวงเกษตรฯ แต่มีความหลากหลาย อยากให้ทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตนเองได้” น.ส.มนัญญา กล่าว

ทั้งนี้ มีแนวทางดำเนินงานใน 3 ลักษณะ คือ On-site Online และ Onweb ในส่วนการดำเนินงานของ สพฐ.จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยแจ้งโรงเรียนในสังกัด บูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ3 คาบเรียน คาบเรียนละไม่น้อยกว่า 50 นาที และร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2565-2569 เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัด สพฐ.19,795 แห่ง รวม 1,023,243 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s