‘ซีเค พาวเวอร์’ คว้ารางวัลชนะเลิศ Social Empowerment ‘โครงการหิ่งห้อย’ โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/669687

‘ซีเค พาวเวอร์’ คว้ารางวัลชนะเลิศ Social Empowerment  ‘โครงการหิ่งห้อย’ โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA 2022) ด้าน SocialEmpowerment – องค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม” จาก Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริม ศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย ด้วยผลงานอันโดดเด่นของ “โครงการหิ่งห้อย” กิจกรรมเพื่อสังคมของ CKPower ที่จัดทำอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการ “เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง” สร้างคุณค่าที่ดีสอดคล้องกับวิถีชุมชน ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ทั้งในประเทศและสปป.ลาว

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CKPower เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรเราเองแลสังคม ผ่าน “โครงการหิ่งห้อย” กิจกรรมเพื่อสังคมหลักของ CKPower ซึ่งเกิดจากการที่เราได้เข้าไปสำรวจลักษณะและความต้องการของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำและไฟฟ้า รวมถึงด้านการศึกษาที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA 2022) ด้าน Social Empowerment (การสร้างความเข้มแข็งในสังคม) ที่ CKPower ได้รับนั้น เป็นกำลังใจสำคัญให้เรายิ่งทุ่มเทตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ความสำเร็จนี้มาจากการสนับสนุนของพันธมิตร และชุมชนต่างๆ รวมถึงจิตอาสาของ CKPower ทุกคนที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจและพลังสมองในการดำเนินโครงการหิ่งห้อยจนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้”

เป้าหมายของ “โครงการหิ่งห้อย” คือ การใช้ทักษะและองค์ความรู้ของ CKPower ด้านวิศวกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมคุณภาพ โดยร่วมคิดร่วมวางแผนพัฒนา ไปสู่การลงมือทำจริงร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกังหันน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ชุมชน อาคารเรียนประหยัดพลังงาน บ่อเก็บน้ำระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

รางวัลแห่งความภูมิใจ AREA 2022 ด้าน Social Empowerment

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ของการดำเนินงาน โครงการหิ่งห้อย CKPower ได้มีโอกาสสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ตามวิถีชุมชนถึง 40 สิ่งปลูกสร้าง เด็กและเยาวชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ราว 1,700 คน ใน 8 ชุมชน และขยายผลต่อยอดสู่การลงมือทำจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนและสังคมถึง 7 แหล่งเรียนรู้อาทิ กังหันน้ำขนาดเล็กผลิตไฟฟ้า อาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อเก็บน้ำระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสา CKPower ราว 800 คน ผสานภาคีเครือข่าย 16 องค์กร โดยมีพันธกิจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือSustainable Development Goals: SDGs ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศไว้

“เรามุ่งหวังในการสร้าง DNA การเป็นผู้ให้ในหมู่บุคลากรของ CKPower โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรม สู่การสร้างคุณค่าทางสังคม ผ่านกลยุทธ์หลักในการดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร 4 ข้อ คือ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง เราได้เติมขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาด มาต่อยอดนวัตกรรมกระบวนการเพื่อส่งต่อพลังงานสะอาดสร้างคุณค่าแก่สังคม ด้วยความร่วมมือของพนักงานในกลุ่ม CKPower พร้อมกับสร้างสานสัมพันธ์อย่างครบด้านทั้งพนักงาน ชุมชม และภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายธนวัฒน์ กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s