เกษตรฯหนุนยุวเกษตรฝึกงานญี่ปุ่น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680077

เกษตรฯหนุนยุวเกษตรฝึกงานญี่ปุ่น

เกษตรฯหนุนยุวเกษตรฝึกงานญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อติดตามความเป็นอยู่และพัฒนาการของนายบุญชัย สุวรรณวลัย หนึ่งในผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น รุ่นที่ 39 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรฯ และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น ฝึกงานเป็นเวลา 1 ปี กับครอบครัวนายโยชิโนริ ฮายะโต เกษตรกรชาวญี่ปุ่น

ดร.ทองเปลวเปิดเผยว่า ได้ดูแล สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรุ่นใหม่หรือยุวเกษตร มีความรักและเห็นถึงคุณค่าของการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยการให้โอกาสที่ดีในการเรียนรู้และฝึกฝนการทำการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็น smart farmer ช่วยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอัจฉริยะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศในการยกระดับความมั่นคงทางอาหาร การปฏิรูประบบการเกษตรและอาหารให้มีความยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลก ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นวาระแห่งชาติ มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 40 ปี มียุวเกษตรผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแล้ว 40 รุ่น 663 คน โดยได้รับโอกาสในการเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ จากเกษตรกรญี่ปุ่นผู้มีความชำนาญในแต่ละด้าน ครอบคลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สั่งสมประสบการณ์ในการทำการเกษตรเพื่อนำมาผสมผสานและปรับปรุงการทำการเกษตรในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ในรูปแบบภาคีเครือข่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s