เกษตรฯชู‘น่านโมเดล’ผลิตรังไหม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681819

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลือง ตามนโยบายตลาดนำการผลิต “น่านโมเดล” โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ลานอเนกประสงค์บ้านหนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ว่าได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต ตามแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ โดยให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บูรณาการการทำงานร่วมกัน แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย วางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ ซึ่งกรมหม่อนไหมได้วางแผนการผลิตรังไหมให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เป็นการลดการนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศ ลดการบุกรุกทำลายป่า

ทั้งนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปลูกพืชของเกษตรกร ยึดแนวนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ มาปฏิบัติ มีทางบริษัทจุลไหมไทย จำกัด ซึ่งมีความต้องการผลผลิตรังไหม ปีละ 5,000 ตัน แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้เพียงปีละ 2,000 ตัน ซึ่งจากโอกาสทางด้านการตลาดดังกล่าวจึงวางแผนการผลิตร่วมกันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคา รวมถึงการบุกรุกทำลายป่า ซึ่งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใช้พื้นที่น้อย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายสิบปี มีการทำข้อตกลงซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญาร่วมกับเกษตรกรในการรับซื้อรังไหมที่เป็นระบบและเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

ทั้งนี้ สำหรับในปี 2565 คาดการณ์ผลผลิตรังไหมประมาณ 60 ตัน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทและจะขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s