ทีมวิจัยแพทย์รามาฯ ม.มหิดล วิจัยปรับสมดุลจุลชีพในทารกเกิดก่อนกำหนด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712164

ทีมวิจัยแพทย์รามาฯ ม.มหิดล วิจัยปรับสมดุลจุลชีพในทารกเกิดก่อนกำหนด

ทีมวิจัยแพทย์รามาฯ ม.มหิดล วิจัยปรับสมดุลจุลชีพในทารกเกิดก่อนกำหนด

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ด้วยสมมุติฐานที่มักพบว่า “ทารกเกิดก่อนกำหนด” มีโอกาสติดเชื้อ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังเกิดได้ง่ายกว่าทารกเกิดครบกำหนด ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการเสียสมดุลของจุลชีพในทางเดินอาหาร (gut dysbiosis) จึงนำไปสู่การวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการปรับสมดุลทางจุลชีพในทางเดินอาหารที่เป็นสิ่งท้าท้ายศักยภาพวงการสาธารณสุขของประเทศไทย โดย รศ.นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีฯ พยายามพิสูจน์สมมุติฐานดังกล่าวข้างต้นว่าอาจสัมพันธ์กับการเสียสมดุลของจุลชีพในทางเดินอาหาร

จึงนำไปสู่การวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการปรับสมดุลทางจุลชีพในทางเดินอาหารที่เป็นสิ่งท้าท้ายศักยภาพวงการสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากทารกเกิดก่อนกำหนดมีรูปแบบของสมดุลจุลชีพในทางเดินอาหารที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทีมวิจัยจึงได้ทดลองปรับสมดุลจุลชีพให้กลับมาใกล้เคียงปกติได้ด้วยโพรไบโอติกส์ (probiotics) หรือจุลชีพเพื่อสุขภาพบางชนิดมาทำหน้าที่ปรับสมดุลดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสที่จะทำให้สมดุลของจุลชีพกลับมาใกล้เคียงปกติ

ซึ่งจุลชีพในโพรไบโอติกส์ที่นำมาใช้ในการทดลองปรับสมดุลร่างกายของทารกเกิดก่อนกำหนด เป็นเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มโพรไบโอติกส์จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Bifidobacterium bifidum ร่วมกับ Lactobacillus acidophilus ปัจจุบันโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และลงทะเบียนผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 9 เดือนข้างหน้า ก่อนเตรียมส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ เพื่อขยายผลการศึกษาวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ในปีต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s