มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712378

มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมวิชาการ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี, รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี ต้อนรับ เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาที่ โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี

การประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหัวหน้าสำนักงานโครงการฯ และ รศ.ดร.ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทไทยออร์คิดส์แล็บ จำกัด ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) มาร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการฯ รวมถึงได้ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทมหาวิทยาลัยกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มทร.รัตนโกสินทร์ ระยะ 5 ปีที่ 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s