นักวิจัย จุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714496

นักวิจัย จุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น  ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

นักวิจัย จุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วยผลงานการวิจัยอันโดดเด่นจากการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบเสริมในการเรียนออนไลน์ การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือน (Virtual Learning Environment) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นช่วยสอนด้วยแชทบอท(Chatbot-Based Application) ร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสวมใส่ (Wearable Devices) เพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ และสามารถสรุปผลงานความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ในวงการวิชาการได้แก่ ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 26 ทุน รางวัลนักวิจัยดีเด่นและงานวิจัยดีเด่น 3 รางวัล รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ 14 รางวัล ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับชาติ 12 รางวัล และผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus กว่า 30 ฉบับ มีการอ้างอิงกว่า 200 รายการ รวมถึงจำนวนการอ้างอิงจาก Google และ Web of science มากกว่า 1,000 รายการ

“EmpowerMe” ถือเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมได้อย่างดี โดย EmpowerMe พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของผู้เรียนในบริบทพลเมืองดิจิทัล แอปพลิเคชั่นนี้เป็นเสมือนโค้ช (Chatbot coach) ที่แนะนำเรื่องการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะในอนาคต เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับอาชีพในฝัน ช่วยให้ผู้เรียนยุคดิจิทัลสามารถเลือกงานที่เหมาะสม แชทบอทนี้สามารถตอบโต้ผู้เรียนได้ตลอด 24 ชม. รูปแบบการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะจะทำผ่านรูปแบบเกมที่ผู้เรียนต้องพิชิต 4 ด่านภารกิจ เป็นต้น

ศ.ดร.จินตวีร์ มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษาในวงกว้าง ตลอดจนการต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้สามารถนำผลวิจัยไปใช้งานได้จริง และ ต่อยอดจากนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ เน้นการดำเนินการในรูปแบบของการเสริมพลังและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s