ภูมิบ้านภูมิเมือง : ‘งานพระธาตุช่อแฮ’ ภูมิ ‘ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋’ ไหว้พระธาตุ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670023

ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : ‘งานพระธาตุช่อแฮ’  ภูมิ ‘ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋’ ไหว้พระธาตุ

วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บันไดนาคขึ้นพระธาตุช่อแฮ

จากงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ ๑๖ ปี พระอารามหลวงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคมนี้ เป็นงานบุญสามัคคีที่ทุกคนได้ร่วมใจกันทำให้เกิด Soft Power ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถีวัฒนธรรม” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและร่วมจัดงานจาก พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะจากทุกฝ่ายร่วมกันจัดงานดังกล่าวให้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของจังหวัดภาคเหนือในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยฐานความเข้มแข็งของประเทศอีกทั้งสนับสนุนใช้ “Soft Power” สร้างความเป็นไทยสู่ระดับสากล ยกระดับเทศกาล ประเพณี (Festival)ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งงานนี้ได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดแพร่ เครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ รวม ๑๗ จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนในจังหวัดแพร่ เข้าร่วม ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

พระธาตุช่อแฮ

นอกจากจะยกระดับงานประเพณีท้องถิ่นสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศแล้ว ยังเป็นงานรวมพลคนปีขาล-ที่ช่างฟ้อนจากผู้ศรัทธาสูงวัยกว่า ๑,๘๐๐ ชีวิตได้ฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาบูชาองค์พระธาตุช่อแฮหนึ่งเดียว และงานประเพณีหนึ่งเดียวที่จัดขบวนพุทธบูชาด้วยความหลากหลายทางวิถีศรัทธา ตามแบบของขบวนแห่เครื่องสักการะของเจ้าครองนคร นักรบผู้กล้าและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในอดีตกาล ได้พากันมาร่วมงานบุญบูชาองค์พระธาตุเดียวกัน อย่าง “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” โดยยกระดับเป็นมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับชาติด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะที่เป็นอัตลักษณ์ทั้ง ๘ อำเภอ และขบวนกลุ่มชาติพันธุ์จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และ ๙ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ โดยเพิ่มให้มีการเสวนาทางวิชาการ การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ การแสดงผลงานศิลปินและสล่าพื้นบ้านใน “ข่วงสล่าภาคเหนือ” การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยเครือข่าย “ขัวศิลปะเชียงราย และศิลปินภาคเหนือ” การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ นิทรรศการชุมชน ยลวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน และกาดหมั้ววิถีวัฒนธรรม ฯลฯ นั้นให้เป็นการต้นทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ จนสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความสนใจและสร้างรายได้ให้พื้นที่มากขึ้นในอนาคต จากการมีต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเมืองแพร่นั้น มี วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแพร่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ระหว่างจุลศักราช ๕๘๖-๕๘๘ (พ.ศ. ๑๘๗๙-๑๘๘๑) ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ได้เสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีขาล ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ ๒๘ เมตร มีองค์พระธาตุศิลปะล้านนา ทรงแปดเหลี่ยมสูง ๓๓ เมตร ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ ๑๑ เมตร บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก ลักษณะองค์พระธาตุตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม ๓ ชั้น รองรับด้วยฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยม ซ้อนลดชั้นกันขึ้นไป ๗ ชั้น แล้วเป็นบัวระฆัง ๑ ชั้น และหน้ากระดานหนึ่งชั้น จนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสองและปลีปล้องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา มีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุ ๔ ทิศ มีประตูเข้าออก ๔ ประตู แต่ละประตูสร้างซุ้มปราสาทศิลปะล้านนา มีคำบูชาพระธาตุนี้ว่า “ข้าพเจ้าขอไหว้พระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่บนธชัคคบรรพตแห่งเมืองโกศัย อันเป็นที่รื่นรมย์ใจของชนทั้งหลายโดยประการทั้งปวงในกาลทุกเมื่อแล”…ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นจึงพากันประจักษ์ในปาฏิหาริย์ที่แผ่บารมีเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้มาสักการะถ้วนหน้า นับเป็นงานไหว้พระธาตุสำคัญของเมืองเหนืออีกแห่งหนึ่งที่ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวนั้นพากันไปสักการะอยู่เสมอ

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

ดร.ยุพา วัฒนะกิจบวร ปลัด.วธ รายงาน

ดร.ยุพา วัฒนะกิจบวร ปลัด.วธ รายงาน

พิธีเปิดด้วยกลองชัย

พิธีเปิดด้วยกลองชัย

คณะผู้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

คณะผู้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

ขบวนแห่เครื่องสักการะ

ขบวนแห่เครื่องสักการะ

พระโกศัยเจติยารักษ์ นำสักการะพระธาตุ

พระโกศัยเจติยารักษ์ นำสักการะพระธาตุ

ซุ้มทรงปราสาทมุมพระธาตุ

ซุ้มทรงปราสาทมุมพระธาตุ

ลานธรรมจากวัดสูงเม่น แพร่

ลานธรรมจากวัดสูงเม่น แพร่

ทุกขบวนร่วมบูชาพระธาตุ

ทุกขบวนร่วมบูชาพระธาตุ

ชาติพันธุ์อาข่า แพร่

ชาติพันธุ์อาข่า แพร่

ขบวนรวมพลคนปีขาล

ขบวนรวมพลคนปีขาล

ชาติพันธุ์ไทลื้อ

ชาติพันธุ์ไทลื้อ

ชาติพันธุ์ไท-ยวน แพร่

ชาติพันธุ์ไท-ยวน แพร่

เพลงพื้นบ้านท่าโพ

เพลงพื้นบ้านท่าโพ

ชาติพันธุ์ม้งภาคเหนือ

ชาติพันธุ์ม้งภาคเหนือ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s