ม.มหาสารคามร่วมมือเอกชน พัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาการศึกษา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681172

ม.มหาสารคามร่วมมือเอกชน  พัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาการศึกษา

ม.มหาสารคามร่วมมือเอกชน พัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมมือวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา กับ นายประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด และ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายมรุพงค์โฉมเฉลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเชิงพื้นที่บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และต่อประเทศไทย ร่วมกันส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ตรงตามความต้องการของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s