เกษตรฯชูแปลงใหญ่วังน้ำบ่อ ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652857

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงใน จ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 129 แปลง เป็นแปลงใหญ่มะม่วงทั้งหมด 16 แปลง เกษตรกร 663 ราย พื้นที่กว่า 13,000 ไร่ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแนะนำให้เกษตรกร ให้กลุ่มแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ซึ่งตรงต่อความต้องการของกลุ่มฯเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกและกลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป

ด้าน น.ส.ณฐกานต์ มั่นแดง เกษตรอำเภอเนินมะปราง กล่าวว่า ได้อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงวังน้ำบ่อ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ทางกลุ่มฯ ส่งเสริมกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และนำงบประมาณมาจัดซื้อโดรนพ่นยา ช่วยทุ่นแรงให้แก่เกษตรกร ซึ่งสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เป็นการยกระดับกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีการพัฒนาการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s