วช.หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682436

วช.หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ

วช.หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 10.21 น.

วช.หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนทีมจุฬาฯ สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม    

  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขยะจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขยะเหล่านี้ยังขาดการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันกฎหมายที่ใช้กำกับและดูแลการจัดการซากผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับโครงการ “แผนงานวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ระยะที่ 2” ภายใต้แผนงาน Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ) ซึ่งมี รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายชุมชน รวมทั้งการจัดการซากผลิตภัณฑ์ของรัฐและชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปกำหนดนโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ จากชุมชนในปี 2563  พบว่ามีปริมาณ 428,000 ตัน/ปี  กว่า 70 % เป็นซากผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด คือ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โทรศัพท์ และ คอมพิวเตอร์  ซึ่งซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังถูกเก็บไว้ในครัวเรือน ยังไม่ได้รับการจัดการ และอีกส่วนหนึ่งถูกจัดการด้วยกลุ่มรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย  จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังขาดการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   แผนงานวิจัยฯ จึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการซากผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องจากแผนงาน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ระยะที่ 1 ซึ่งศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริโภคจนถึงปลายทางการกำจัด  และได้นำมาต่อยอด บูรณาการสร้างเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนข้อมูลในการออกกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ จึงมีผลต่อปริมาณซากผลิตภัณฑ์ ที่เข้าสู่ระบบ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ถึงเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซม และเรียกคนมารับซื้อซากผลิตภัณฑ์ที่บ้าน ส่วนซากผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต จะมีอายุการใช้งาน 4-5 ปี ส่วนใหญ่ซากผลิตภัณฑ์จะยังถูกเก็บไว้ในบ้าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดระบบการจัดการ จำเป็นต้องมีมาตรการจูงใจให้เกิดการยอมรับ หรือ Willingness To Accept เพื่อดึงซากผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ จากนั้นซากผลิตภัณฑ์ ที่ถูกรวบรวมจากบ้านเรือนจะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรื้อแยกและรีไซเคิล  

สำหรับกระบวนการรื้อแยก สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การรื้อแยกโดยกลุ่มรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรือ Informal Sector และการรื้อแยกโดยโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง หรือ Formal sector ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า การรื้อแยกทางกายภาพของทั้ง 2 รูปแบบไม่แตกต่างกัน เช่น ผลของการรื้อแยกโทรทัศน์ได้วัสดุมีค่าประมาณ 30-40 % และมีเศษวัสดุเหลือทิ้งประมาณ 60-70 %   ทั้งนี้วัสดุที่ได้จากการรื้อแยกซากผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศ ส่วนการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการทางเคมีอาจต้องดำเนินการในกลุ่มของโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องเท่านั้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้โลหะที่มีค่า เช่น เงิน ทอง และพาลาเดียม  แต่จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะจะได้โลหะที่เป็นพิษมาด้วย เช่น โครเมียม อาร์เซนิก ตะกั่ว และแคดเมียม รศ.ดร.สุธา กล่าวว่า จากผลการศึกษาทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์โดยในระยะแรกควรมีมาตรการในการดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการผลักดันให้มีการออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ทั้งระบบโดยเฉพาะ และส่งเสริมให้มีการนำซากผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ทั้งระบบ ควรตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ของตนเอง

อย่างไรก็ตาม การรับผิดชอบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ผลิต และผู้โภคควรใช้กลไกผสมผสานทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ ในส่วนของกระบวนการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ ควรตั้งจุดรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมซากผลิตภัณฑ์ สู่ท้องถิ่นที่มีความพร้อมและศักยภาพ และควรพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการติดตามซากผลิตภัณฑ์ ตลอดกระบวนการขนส่ง อีกทั้งควรมีการยกระดับผู้รวบรวมและผู้รื้อแยกที่เป็นกลุ่มรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยอาจต้องมีการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาบังคับใช้ร่วมด้วย เช่น ประกาศกระทรวงเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น

-(016)

ปิดฉากแฟชั่นวีค BIFW2022 รันเวย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682335

ปิดฉากแฟชั่นวีค BIFW2022 รันเวย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

ปิดฉากแฟชั่นวีค BIFW2022 รันเวย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา วงการแฟชั่นเมืองไทยกลับมาร้อนระอุอีกครั้งในงานแฟชั่น วีคแห่งปี “SiamParagon Bangkok International Fashion Week 2022” หรือ BIFW 2022 (สยามพารากอน บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2022) ซึ่ง สยามพารากอน เปิดแกรนด์รันเวย์โชว์ผลงานจาก 15 สุดยอดดีไซเนอร์ไทยและดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรง ได้อย่างเทียบชั้นแฟชั่น วีคระดับโลก เป็น Soft Power อันทรงพลังที่เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนจริงแห่งอนาคตแบบไร้รอยต่อ ที่สามารถเกาะติดฟร้อนโรว์ชมโชว์ได้ทุกที่ในโลก

ตลอด 5 วันเต็ม BIFW2022 ได้นำเสนอผลงานคอลเลคชั่นล่าสุดของแบรนด์ไทยระดับแนวหน้าและแบรนด์ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรง ทั้งหมดถึง 15 โชว์ ได้แก่ Absolute Siam presented by ZEPETO : Sculpture Studio x Waterandother x Fill in the Bag, ASAVA, FLYNOW, FRI27NOV., GREYHOUND ORIGINAL, ISSUE presented by TAT, KLOSET, LEISURE PROJECTS, NAGARA, PAINKILLER Atelier presented by Seiko 5 Sports, POEM Presented by Purra, TandT, VATANIKA presented by Lexus, VICKTEERUT และ VVON SUGUNNASIL ซึ่งแต่ละแบรนด์ต่างเตรียมผลงานคอลเลคชั่นสุดพิเศษมาเปิดตัวที่เวทีแฟชั่นแห่งนี้เป็นครั้งแรกโดยมีเหล่านางแบบนายแบบชั้นนำร่วมด้วยศิลปินดาราแถวหน้าร่วมงานตลอดแฟชั่นวีค

นอกจากนี้ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของคนทั่วโลก BIFW2022 ได้เชื่อมโยงและสร้างสรรค์ประสบการณ์แฟชั่นเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนจริงแห่งอนาคตแบบไร้รอยต่อ ผ่าน ONESIAMSuperApp กับ “BIFW Online Pop Up : Shop Off the Runway”ป๊อปอัพแฟชั่นสุดร้อนแรง ส่งตรงจากรันเวย์แบบเรียลไทม์ รวบรวมคอลเลคชั่นจากเวทีแฟชั่นโชว์ของเหล่าแบรนด์ดังให้ได้อัปเดตและจับจองไอเท็มโปรดจากรันเวย์อย่างสะดวกง่ายดาย ขณะเดียวกันเหล่าสาวกแฟชั่นจากทั่วโลกยังสามารถร่วมชมงาน BIFW ได้พร้อมๆ กันด้วย

ในโลก Metaverse สยามพารากอน ได้ผนึกกำลังกับ Digital Fashion Week และ NXTinteractive, Singapore เปิดประสบการณ์แฟชั่นวีคในโลก Metaverse บน MetaJupiter (เมตาจูปิเตอร์) ซึ่งเป็น Virtual Space ที่ผสมผสานการชมรันเวย์โชว์แบบ LIVE Streaming และการสร้าง Avartar เพื่อท่องโลกแฟชั่น นอกจากนี้ ONESIAMและ ZEPETO แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่มีผู้ใช้กว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ได้คัดเลือกผลงานแฟชั่นดีไซน์บน ZEPETO มารังสรรค์เป็นผลงานจริงเพื่ออวดโฉมบนรันเวย์ BIFW และยังสามารถเลือกช้อปไอเท็มแฟชั่นจากคอลเลคชั่น Absolute Siam นำไปแต่งตัวอวตาร์ รวมถึงกิจกรรมกระทบไหล่อวตาร์ของดาราดังในแพลตฟอร์ม ZEPETOอีกด้วย

ทั้งนี้ จัดงาน BIFW2022 เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), รถยนต์เลกซัส (Lexus), นาฬิกาไซโก (Seiko), น้ำแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า (Purra),แอปพลิเคชั่น Tiktok, นิตยสารฮาร์เปอร์สบาซาร์ (Harper’s Bazaar), ดิจิทัล แฟชั่น วีค สิงคโปร์ (Digital Fashion Week Singapore), แอปพลิเคชั่น ZEPETO, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ดาวิเนส (Davines) และเครื่องสำอางแมค (M.A.C Cosmetics)

รู้เรื่องยากับเภสัชจุฬาฯ : มีปัญหาเรื่องยา ขอให้ถามจากเภสัชกร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682360

รู้เรื่องยา

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์เภสัชและเมื่อพูดถึงเภสัชกรแล้วคนส่วนมากจะนึกถึงหมอยา หรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยา จนมีคำกล่าวว่า ถ้าสงสัยเรื่องยา โปรดถามหาเภสัชกร

เชื่อว่าคุณๆ ก็น่าจะเคยได้รับบริการเรื่องยาจากเภสัชกรเป็นประจำเมื่อต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แล้วแพทย์สั่งจ่ายยาให้ หรือบางรายก็ไปพบเภสัชกรที่ร้านขายยาที่ได้มาตรฐาน 

หนึ่งในความประทับใจที่คุณจะได้รับจากเภสัชกรตัวจริง ก็คือการซักถามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และสุดท้ายจะจบด้วยการบอกย้ำถึงการรับประทานยาที่สั่งจ่ายให้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ยา

หลายคนถามว่าทำไมเภสัชกรต้องถามโน่นนี่นั่น ก็ขอแจ้งให้ทราบว่ากว่าจะจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้แต่ละตัว เภสัชกรต้องการข้อมูลอะไรบ้างและเพื่ออะไรหากคุณไปรับบริการที่โรงพยาบาล หลังจากยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นผู้ป่วยตัวจริงเรียบร้อยแล้ว คำถามหลักๆ ที่เภสัชกรจะต้องถามอย่างแน่นอนคือ แพ้ยาอะไรหรือไม่ ผู้ป่วยหลายคนอาจหงุดหงิด เพราะตอบคำถามนี้มาหลายรอบแล้วตั้งแต่เดินเข้าไปในโรงพยาบาล พยาบาลก็ถาม แพทย์ก็ถาม เภสัชกรยังจะถามอีก มาทุกรอบก็ถามทุกรอบ ไม่ดูข้อมูลที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์กันบ้างหรืออย่างไร 

คำตอบคือ ถึงเห็นว่าคุณมีประวัติแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนก็ต้องถามซ้ำตลอด เนื่องจากคุณอาจมีประวัติแพ้ยาเพิ่มขึ้น หรือผู้ป่วยบางคนมานึกประวัติการแพ้ยาได้เมื่อเภสัชกรยื่นยาให้ ซึ่งหากเป็นยาที่คุณแพ้เภสัชกรยังสามารถดึงยากลับออกจากมือคุณได้ทัน ต้องบอกว่าการแพ้ยามีหลายระดับ ระดับที่รุนแรงที่สุดทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ และเป็นสิ่งที่ป้องกันได้โดยการถามซ้ำๆ เพื่อความมั่นใจ

ส่วนเภสัชกรในร้านขายยายิ่งมีคำถามที่ต้องซักถามคุณมากกว่าเรื่องแพ้ยา เช่น มีโรคประจำตัวไหม ใช้ยาหรืออาหารเสริม วิตามิน สมุนไพรอะไรอยู่บ้าง ที่ท่านกำลังใช้อยู่บ้าง บางคนอาจจะคิดว่าคำถามอาจไม่สัมพันธ์กับอาการที่คุณไปขอคำปรึกษา เช่น ผู้สูงอายุมาด้วยเรื่องปวดหลังเนื่องจากยกของหนักเภสัชกรจะถามว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือไม่ เคยเป็นหอบหืด หรือเคยเป็นแผลในกระเพาะหรือเปล่า ที่ต้องถามเพราะยาที่จะใช้สำหรับแก้ปวดลดอักเสบมีข้อควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดอาจมีผลข้างเคียงทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจระคายเคืองกระเพาะอาหาร เภสัชกรจึงต้องถามเพื่อจะได้เลือกยาที่เหมาะสมที่สุดให้ผู้ป่วยแต่ละราย 

ความจริงนั้น ถ้าหากคุณไปซื้อยาแก้ปวดหลัง แล้วคนขายหยิบยาให้โดยแจ้งราคาเท่านั้น แต่ไม่ถามอาการใดๆเลย คุณต้องสงสัยในความปลอดภัยของคุณเป็นอันดับแรก การที่เภสัชกรต้องซักไซ้คุณว่า ปัจจุบันคุณรับประทานยาอะไรอยู่หรือไม่ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้เป็นประจำมีอะไรบ้าง ก็เพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ให้คุณไปนั้นจะไม่ตีกับยาที่คุณกินเป็นเป็นประจำ อันอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อการรักษา และเป็นอันตรายต่อคุณได้ 

เพราะฉะนั้นจึงย้ำว่าคุณจำเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับยาที่ใช้เป็นประจำ เมื่อคุณไปพบแพทย์หรือเภสัชกร คุณต้องบอกแพทย์และเภสัชกรด้วยว่าใช้ยาอะไรอยู่ก่อน เภสัชกรต้องถามเพราะจะได้รู้ว่าจะจ่ายยาที่ปลอดภัยที่สุดให้คุณได้อย่างไร หรือไม่จำเป็นต้องจ่ายยาซ้ำซ้อนกับยาที่มีอยู่ ในบางครั้งเภสัชกรจะทำตัวเหมือนเป็นครูที่ต้องซักไซ้ไล่เลียงการใช้ยา รวมถึงวิธีการใช้ยาพิเศษบางประเภทอย่างละเอียดลออ เช่น ยาพ่นโดยให้คุณเล่าให้ฟังบ้างหรือให้แสดงการใช้ยาให้ดู เพราะเภสัชกรต้องการความมั่นใจว่าคุณใช้ยาถูกวิธี 

ในบางครั้งก็พบว่า ผู้ป่วยบางรายขอซื้อยาบางชนิดไปเก็บไว้ โดยอ้างว่าเผื่อไว้ในเวลาที่ไม่สบาย หรือเผื่อว่าคนที่บ้านไม่สบาย ซึ่งยาหลายตัวนั้นเภสัชกรอาจปฏิเสธการจ่ายให้เนื่องจากยาบางชนิดเมื่อนำไปใช้อาจจะเกิดการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลได้ ยกตัวอย่างเช่น ยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ เนื่องจากผู้ป่วยอาจไม่สามารถพิจารณาได้ว่า การไม่สบายครั้งนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อใด ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโรคชนิดใดจึงจะเหมาะสม บางครั้งอาการป่วยอาจดูคล้ายกัน แต่สาเหตุการเจ็บป่วยอาจแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนได้รับยา

ขอฝากคุณๆ ว่า เวลาไปพบเภสัชกร คุณอาจจะถูกถามมากมายจนรู้สึกรำคาญ แต่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณ เภสัชกรจำเป็นต้องถาม เพื่อให้มั่นใจว่าจ่ายยาได้ถูกต้องและเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านแล้วสามารถใช้ยาได้ถูกต้อง เพื่อผลการรักษาที่ดี และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคุณ โปรดจำไว้ว่า เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาโปรดปรึกษาเภสัชกร

รศ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม และ ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณแหน : 26 กันยายน 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682350

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ll พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จุตินันท์ ภิรมย์ภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกจก.ใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกฯ ที่บ้าน 47 สุขุมวิท 63 (เอกมัย) 26 ก.ย.-2 ต.ค. 19.00 น. แล้วเปิดทุกวันอาทิตย์ 9 ต.ค.-18 ธ.ค. 18.00 น. เจ้าภาพของดพวงหรีด…

ll ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์ พิเศษ มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 25 ก.ย. และพิธีสวดพระอภิธรรมถึง 1 ต.ค. เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 8 วัดมกุฏกษัตริยาราม..คุณหญิงพันทิพา บุนนาค, มฤทุ บุนนาค มอริ,รุจิระ บุนนาค คอลัมนิสต์ นสพ.แนวหน้า ฝากเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้…

ll ศ.นพ.อุดม คชินทร เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กว่าพันรูป ใน 14 คลินิกเฉพาะทาง จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา ปธพ. และรพ.อุทัยธานี…

ll ละเอียด โควาวิสารัช ชวนเพื่อนนักเรียนที่คบกันกว่า 40 ปี จิตรลดาเฮงยศมาก, ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ มานพ วิทยาภิรดี มาทานข้าวแย่งกันคุยเพื่ออัปเดตชีวิตกันกว่า 3 ชม. …

ll อนุโมทนาบุญกับ ศักดา เด่นแดนโดม พร้อมผู้บริหาร บจ.แดนไทยอีควิปเม้นท์ และท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ไปมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รร.บ้านหาดยาวจ.กระบี่ 45 ทุน…

ll ทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ ยินดีกับ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ที่ล่าสุด รับรางวัลองค์กรดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ซึ่ง วว. ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคตามแนวทาง BCG …โดยมี ดร.จิตรา ชัยวิมลรองผู้ว่าการบริหาร คณะผู้บริหาร ทีมนักวิจัยและบุคลากร ร่วมแรงร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม…

ll เพื่อนๆ ฝากยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อ 19 ก.ย. …

ll นภา ภัคเกษม ฝากส่งกำลังใจให้คุณหมอประจำตัวคนเก่ง นพ.วรพลเจริญพร แห่ง รพ.ตำรวจ จะต้องไปศึกษาดูงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับการส่องกล้องและผ่าตัดไมโครทางกระดูก ที่ มหาวิทยาลัย Harvard…ฝากบอกคนไข้ว่า อีก 6 เดือนจะกลับมารักษาดูแลเหมือนเดิม…

ll สวด วสันต์ ภักดีสัตยพงศ์ สามี ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ 25-28 ก.ย. 18.30 น. ศาลา 6 วัดธาตุทอง ฌาปนกิจ 29 ก.ย. 14.00 น. ณ เมรุหน้า…

ll พล.อ.อ.อนุพันธ์-ผศ.วรลักษณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สุขใจเพิ่มขึ้นเมื่อได้หลานชายคนที่ 3 จากครอบครัวลูกชาย จารุทัศ-ชุติพันธุ์ ลืมตามาดูโลกเมื่อ 23 ก.ย. …ll

คุณแหน

โมทีฟ จับมือดีไซเนอร์ดัง TOM DIXON สร้างสรรค์เก้าอี้ S-CHAIR‘ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ร่วมประมูลงาน Vogue Gala ประจำปี 2022

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682337

โมทีฟ จับมือดีไซเนอร์ดัง TOM DIXON สร้างสรรค์เก้าอี้ S-CHAIR‘ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ร่วมประมูลงาน Vogue Gala ประจำปี 2022

โมทีฟ จับมือดีไซเนอร์ดัง TOM DIXON สร้างสรรค์เก้าอี้ S-CHAIR‘ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ร่วมประมูลงาน Vogue Gala ประจำปี 2022

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เซเลบริตี้เข้าร่วมงาน Vogue Gala ประจำปี 2022 กับเก้าอี้ S-CHAIR Special Edition

ผ่านไปแล้วกับค่ำคืนของมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยกับงาน Vogue Gala ประจำปี 2022 โดยนิตยสาร Vogue ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 8 มีไฮไลท์สำคัญคือ การประมูลไอเท็มแฟชั่นที่รังสรรค์ขึ้นจากผ้าไทยทั้งสิ้น จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ได้แก่ SIRIVANNAVARI BANGKOK, COCCINELLE, CHRISTIAN LOUBOUTIN, MAX MARA, KARL LAGERFELD, EMILIO PUCCI, MCM และ TOM DIXON เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสนับสนุนผืนผ้าอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของไทยผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้ก้าวไกลถึงระดับโลก อีกทั้งรายได้ทั้งหมดจากการประมูลชิ้นงานจะถูกส่งต่อเพื่อสนับสนุนโครงการ Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมความสามารถของดีไซเนอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล

หนึ่งในไอเท็มชิ้นเด่นที่ของ TOM DIXON ที่นำมาประมูลในงานนี้ MOTIF (โมทีฟ)ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ลักชัวรีระดับโลก ภายใต้การบริหารของ โอ๊ค-อัครรัฐ วรรณรัตน์ได้จับมือกับแบรนด์ TOM DIXONนำ เก้าอี้ S-CHAIR SpecialEdition ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นจากผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”ลายพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ให้เป็นชิ้นงานอันล้ำค่าเข้าร่วมการประมูล ซึ่ง กรณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ประมูลได้ในราคาสูงถึง 260,000 บาท

โอ๊ค-อัครรัฐ วรรณรัตน์ กล่าวว่า S-CHAIR เป็นหนึ่งในผลงานโดดเด่นที่สุดของ Tom Dixon ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “Bad Boy British Designer” ผลงานของเขาโดดเด่นอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก และผู้คนรู้จักเขาในฐานะผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยไอเดียและแนวคิดนอกกรอบ ฉีกกฏ อันเป็นที่มาของรางวัลระดับโลกมากมาย สำหรับเก้าอี้ S-CHAIR Special Editionชิ้นนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากผ้า2 ชิ้น ซึ่งเป็น “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ลายพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา งดงามด้วยลายราชวัตรโบราณทอหมี่ เป็นผ้าฝ้ายเข็นมือสีธรรมชาติและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผ้าลายพระราชทานในสาขาผ้าเทคนิคสร้างสรรค์

ผ้าทั้ง 2 ชิ้นที่นำมาใช้เป็นสีเขียวและสีน้ำเงิน ซึ่งสีที่ปรากฏบนผ้าเกิดจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ดอกดาวเรือง เปลือกมะม่วงป่า ใบสาบเสือใบสมอ ส้ม เปลือกไคร้ ใบสัก ใบยูคา และคราม ผ่านฝีมือจาก 2 ช่างทอ คือ สามสี ยาทองไชยและ คำปาว ยางธิสาร ทั้งคู่เป็นช่างทอในกลุ่มทอผ้ารับตะวัน บ้านนาดอย จ. สกลนคร ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูและสืบสานศิลปะการทอผ้าจากพื้นที่ชุมชนภูไทห้วยหีบ-นาสีนวล จังหวัดสกลนคร

S-CHAIR ถูกออกแบบครั้งแรกในปี 1990 โดย Tom Dixon ถือเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเขาในวงการดีไซน์ และได้ถูกนำไปจัดแสดงในคอลเลคชั่นถาวรของพิพิธภัณฑ์สำคัญของโลกหลายแห่ง อาทิ Museum of Modern Art (MOMA) ที่นิวยอร์ก และพิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert Museum ที่ กรุงลอนดอน เป็นต้น

นอกเหนือจากเก้าอี้ S-CHAIR Special Editionจาก TOM DIXON ที่ MOTIFนำมาร่วมจัดแสดงและประมูลในงาน Vogue Gala 2022 แล้ว ยังมีแบรนด์ดังระดับโลกที่ได้นำผลิตภัณฑ์มารังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยผ้าไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประมูลด้วย อาทิ รองเท้าจาก CHIRSTIAN LOUBOUTIN, กระเป๋าจาก EMILIO PUCCI, หมอนจาก MCM และเดรสผ้าไหมจาก KARL LAGERFELD เป็นต้น

กรณ์ ณรงค์เดช และ ศรีริต้า ภรรยา กับเก้าอี้ S-CHAIR Special Edition

กรณ์ ณรงค์เดช และ ศรีริต้า ภรรยา กับเก้าอี้ S-CHAIR Special Edition

เก้าอี้ S-CHAIR Special Edition “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”

เก้าอี้ S-CHAIR Special Edition “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”

แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร และ โอ๊ค-อัครรัฐ วรรณรัตน์

แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร และ โอ๊ค-อัครรัฐ วรรณรัตน์

ฮอร์โมนกับเรื่องความสวยของผู้หญิง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682355

ฮอร์โมนกับเรื่องความสวยของผู้หญิง

ฮอร์โมนกับเรื่องความสวยของผู้หญิง

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

จะผิวสวยเด้งเต่งตึง ผิวหมองใบหน้าไม่ผ่องใส พุงออก อารมณ์หดหู่สมองล้า สั่งงานช้า เรื่องเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายของเราทั้งนั้นไลฟ์เซ็นเตอร์บล็อก ชวนมาทำความรู้จักฮอร์โมนในร่างกายของเรา เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้มากขึ้น

ฮอร์โมน คือ สารเคมีที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมา มีหน้าที่นำส่งสารเคมีจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่นๆ ฮอร์โมนจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การสลายตัวของเซลล์ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้นฮอร์โมนยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอ่อนเยาว์ ความสาว การผลัดของเซลล์ผิว รวมทั้งการสร้างเซลล์ใหม่ด้วย ซึ่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสาวมี 4 ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่ เอสโตรเจน เมลาโทนิน เทสโทสเตอโรนและโกรทฮอร์โมน

ฮอร์โมนเอสโตรเจน

หน้าที่ของฮอร์โมนชนิดนี้ คือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ให้ผิวเต่งตึงสดใสมีชีวิตชีวา เมื่อใดที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนชนิดนี้น้อยลง ผิวสวยแย่แน่ๆ ค่ะ เพราะจะทำให้ผิวแห้งกร้าน ไม่อุ้มน้ำ ผลที่ตามมาคือ การเกิดรอยย่น ตีนกา และริ้วรอยต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ผิวแห้งๆ ยังทำให้ผิวเป็นขุย เกิดอาการแพ้ และอาการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ฮอร์โมนเมลาโทนิน

ฮอร์โมนชนิดนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระ ทำให้เซลล์ผิวมีความแข็งแรง ชะลอการเกิดริ้วรอย และยังช่วยให้ร่างกายนอนหลับสนิท เมื่อได้พักผ่อนเพียงพอ ผิวพรรณก็จะสดชื่น และเซลล์ใต้ชั้นผิวก็จะทำงานอย่างเป็นระบบ ปัญหาคือร่างกายเรา จะสร้างเมลาโทนินที่ว่านี้น้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

เมื่อใดที่ฮอร์โมนนี้มีระดับเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือสิวและขน ตัวการร้ายที่ทำให้รูขุมขนเกิดการอุดตัน แต่ฮอร์โมนชนิดนี้ก็มีส่วนดีก็คือการทำให้ผิวชื้นเต่งตึงในเวลาเดียวกัน เมื่อใดที่ฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงเตรียมใจไว้เลยว่าจะต้องเจอกับปัญหาผิวบาง ตกกระง่าย ผิวหย่อนคล้อย สังเกตได้ง่ายๆ ก็บริเวณรอบดวงตาที่ชัดเจนที่สุด

โกรทฮอร์โมน

ฮอร์โมนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วัยเยาว์ มีหน้าที่ทำให้เราเติบโตนั่น ฮอร์โมนตัวนี้จะช่วยสร้างมวลกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำให้เราสูง และมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง รวมถึงเชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาท และช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ฮอร์โมนชนิดนี้จะทำงานอย่างเต็มที่จนถึงช่วงอายุประมาณ 20 ปี และจะทำงานลดลงเมื่อเราอายุขึ้นเลข 3 โดยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณโกรทฮอร์โมนที่ลดลงนั้นส่งผลต่อสุขภาพและความงามอย่างมากค่ะ เพราะเมื่อใดที่ร่างกายสร้างโกรทฮอร์โมนน้อยลง ผิวพรรณก็จะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ขาดการสร้างผิวใหม่ทดแทน ผิวจะซีด หย่อนคล้อย ทั้งบริเวณหนังตา และแก้ม ทั้งการทำงานของกล้ามเนื้อในทุกๆ ส่วนก็จะทำงานได้น้อยลง

การเรียนรู้เรื่องฮอร์โมนภายในร่างกายเป็นการทำความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในเชิงลึก เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะเตรียมรับต่อความเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานั่นเอง

โอเรียนทอล พริ้นเซส เปิดตัวเมคอัพสีสันใหม่ เนรมิตความสวยให้ทุกคน‘สวยทุกเวอร์ฉัน’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682312

โอเรียนทอล พริ้นเซส เปิดตัวเมคอัพสีสันใหม่ เนรมิตความสวยให้ทุกคน‘สวยทุกเวอร์ฉัน’

โอเรียนทอล พริ้นเซส เปิดตัวเมคอัพสีสันใหม่ เนรมิตความสวยให้ทุกคน‘สวยทุกเวอร์ฉัน’

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

โอเรียนทอล พริ้นเซส (Oriental Princess) จัดงานเปิดตัว New beneficial (นิวเบเนฟิเชียล) การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของที่สุดแห่งเมคอัพพลังสีสันจากธรรมชาติ ครั้งแรกกับเมคอัพที่ผสานสารสกัดจากดอกพีโอนี (Peony) ราชาแห่งดอกไม้ตะวันออกที่ให้คุณค่าการบำรุงพร้อมเฉดสีจากธรรมชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Multiverse : สวยทุกเวอร์ฉัน”เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสวยมั่นใจได้ในทุกเวอร์ชั่น และตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคนเอเชีย มาพร้อมแพ็กเกจจิ้งดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉี่ยว

ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนดอกพีโอนีสไตล์ตะวันออกที่ผสานกลิ่นไอโมเดิร์นจัดแสดง Newbeneficial ครบทุกไลน์บิวตี้ไอเทม พร้อมบูธทดลองผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชั่นVirtual try-on ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองความสวยกันทุกมัลติเวิร์ส นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเมคอัพอาร์ทติสชื่อดัง “เบสท์ Luckysevenb” มาครีเอทลุคแต่งหน้าที่หลากหลาย และโฉบเฉี่ยวควบคู่กับกิจกรรมสุดประทับใจ พร้อมสัมภาษณ์พิเศษจาก ออฟ-จุมพลอดุลกิตติพร หนุ่มสุดฮอตที่มาเผยความในใจถึงความสวยทุกเวอร์ฉันในมุมของเขา พร้อมเซเลบริตี้ บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังร่วมงานมากมาย

อภัยพร ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัทเอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โอเรียนทอลพริ้นเซส มีความเชี่ยวชาญเรื่องความงามมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยความเข้าใจคนเอเชีย และยึดมั่นในปรัชญาที่เชื่อในความงามของศาสตร์ตะวันออก โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้สวยในเวอร์ชั่นของตัวเอง โดย beneficialถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มบิวตี้เลิฟเวอร์มาอย่างยาวนาน ในปีนี้บริษัทฯ จึงได้เปิดตัว New beneficial ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Multiverse: สวยทุกเวอร์ฉัน” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนสวยได้ในทุกเวอร์ชั่น ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมือโปร New beneficial มีไลน์เมคอัพครบสวยจบในที่เดียว ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของทุกคน

เมคอัพในไลน์ New beneficialมีจุดเด่นคือ ผสานสารสกัดธรรมชาติดอกพีโอนี พร้อมด้วยสีสันเเรงบันดาลใจจากดินแดนตะวันออกที่เชื่อมโยงความงามจากภายในสู่ภายนอกเข้าด้วยกัน เพื่อความงามที่สมบูรณ์แบบ อาทิ ชุด All Day SunProtection เป็นเมคอัพที่ปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างสูงสุด เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน และแดดแรง แป้งรุ่นนี้เลยตอบโจทย์ แม้ต้องเผชิญแดดก็ไม่เป็นคราบระหว่างวัน และพิเศษด้วยการผสานเทคโนโลยีสารสกัดธรรมชาติ ทำให้ผิวเรียบเนียนสว่างใส New beneficial เป็นเมคอัพที่ตอบโจทย์ทุกการครีเอทลุคสำหรับบิวตี้เลิฟเวอร์มือใหม่ และมืออาชีพ ด้วยบิวตี้ไอเทมที่ครบทุกสเต็ปการแต่งหน้าพร้อมมอบผลลัพธ์ผิวสวยได้ทุกเฉดสีอีกทั้งยังนำดอกพีโอนีมาเป็นแรงบันดาลใจในดีไซน์หลักของ New beneficial ที่บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติ และสีสันอันทรงพลังด้วยการผสมผสานแรงบันดาลใจจากแฟชั่น และสีสันของความเป็นตะวันออกใน New Design ที่โดดเด่นโฉบเฉี่ยวแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและเครื่องสำอางเข้าด้วยกัน อัดแน่นด้วยคุณภาพในราคาสบายกระเป๋า เข้าถึงง่ายเริ่มต้นตั้งแต่200-700 บาท ครอบคลุมถึง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ Base Makeup รองพื้นคอนซีลเลอร์ แป้งผสมรองพื้น แป้งฝุ่น และเมคอัพเบส 2.ผลิตภัณฑ์รอบดวงตา คิ้วมาสคาร่า อายไลเนอร์ และอายแชโดว์ 3.ผลิตภัณฑ์สำหรับปัดแก้ม 4.ผลิตภัณฑ์แต่งแต้มริมฝีปาก 5.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและ 6.ผลิตภัณฑ์แปรงแต่งหน้า รวมกว่า 200 SKUs ตอบโจทย์ทุกความงาม

ผลิตภัณฑ์ New beneficial วางจำหน่ายแล้ว ณ ร้านโอเรียนทอล พริ้นเซส 325 สาขาทั่วประเทศ, ช่องทางออนไลน์ http://www.orientalprincess.com และ Lazada, Shopee, Konvy, Line Shopping, TikTok Shop, Grab mart, Lineman mart, Panda Mart หรือ Robinhood Mart และ ช่องทาง Social media ของแบรนด์ หรือเพียง Add Line Official Account: Oriental Princess หรือ ทักแชทช้อปผ่าน LINE สาขา 325 สาขา

ปั้นหุ่นปังกับ ABSOLUTE S คลาสออกกำลังกายคอนเซ็ปต์ใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682358

ปั้นหุ่นปังกับ ABSOLUTE S คลาสออกกำลังกายคอนเซ็ปต์ใหม่

ปั้นหุ่นปังกับ ABSOLUTE S คลาสออกกำลังกายคอนเซ็ปต์ใหม่

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ABSOLUTE Boutique Fitness Studio บูทีคฟิตเนสของเมืองไทย หนึ่งเดียวที่ให้บริการด้านออกกำลังกายแบบครบวงจร 360 องศา สนับสนุนในทุกด้านของการเดินทางเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ครบถ้วนทั้ง Cardio Exercise เพื่อลดไขมัน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง Body Strength สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ Body Flexibility เพิ่มความยืดหยุ่น ปรับสมดุลของร่างกาย มุ่งหวังเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รักสุขภาพอย่างแท้จริง

เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีพร้อมปั้นหุ่นสวย ABSOLUTE Boutique Fitness Studio ได้จัดโปรแกรมออกกำลังกายรูปแบบใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ ABSOLUTE S ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบของคลาสที่ผสมผสานรวมการออกกำลังกายบนเสื่อ ออกกำลังกายทั้งโยคะและพิลาทิสที่คุณคุ้นเคยในคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ และเน้นผลลัพธ์เฉพาะส่วน เปิดตัวเป็นโปรแกรมออกกำลังกายรูปแบบใหม่ในชื่อ ABSOLUTE S The Ultimate Mat Workout แบ่งการออกกำลังกาย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 4S : STRETCH, STRENGTH, SCULPT และ SWEAT

STRETCH กลุ่มคลาสออกกำลังกายที่เน้นการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความสมดุลของร่างกาย และการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ประกอบไปด้วยคลาสโยคะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Hatha Yoga ที่คุณคุ้นเคย De-Stress Yoga ที่ช่วยลดความตึงเครียด หรือแม้แต่เตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมในแต่ละวัน Office Syndrome Yoga ที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ จากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรือ Anti-Aging Yoga ที่มุ่งเน้นให้คุณดูอ่อนเยาว์

STRENGTH กลุ่มคลาสออกกำลังกายนี้เน้นสร้างความแข็งแรงโดยรวมของร่างกาย รวมถึงแกนกลางลำตัว โดยมีการปรับใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ในการออกกำลังกาย เช่น Toning Ball ที่มีน้ำหนัก และ Foam Roller เข้ามาเพิ่มเพื่อให้มีการโฟกัสและออกแรงมากขึ้นคลาสออกกำลังกายที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Vinyasa Yoga สุดคลาสสิกที่สายโยคะรู้จักดี Power Yoga คลาสที่ออกแบบใหม่ มีการปรับใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุณได้ออกแรง และโฟกัสได้ถูกจุด และ 6-Pack ABS Mat Pilates ที่รับประกันได้เลยว่า หากคุณเล่นคลาสนี้ติดต่อกันสม่ำเสมอ คุณจะพบกับซิกแพ็กที่คุณต้องการ

SCULPT กลุ่มคลาสออกกำลังกายนี้มุ่งเน้นไปที่ท่วงท่าการออกกำลังกายที่มีพื้นฐานและหลักการของ Mat Pilatesพิลาทิส เน้นสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะเจาะจง ปั้นหุ่นให้มีความกระชับมากขึ้น หรือได้รูปทรง โดยเฉพาะเอว ก้นและขา โดยคลาสที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Firm Butt Mat Pilates ซึ่งแน่นอนว่าเน้นให้คุณมีสะโพกที่ได้รูปและสวยงาม S -Waistline Mat Pilates จะเน้นโฟกัสไปที่แกนกลางลำตัวและเน้นเสริมสร้างส่วนโค้งเว้าช่วงเอาของคุณให้ชัดเจนขึ้น Lean Legs Mat Pilates แน่นอนว่าต้นขาที่เรียวสวย เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ คลาสนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีท่อนขาที่กระชับได้รูปและกระชับแขนฟิตแอนด์เฟิร์มด้วย Toned Arm Mat Pilates

SWEAT กลุ่มคลาสออกกำลังกายในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการเผาผลาญแคลอรี่และเรียกเหงื่อ คลาสส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนเข้ามาช่วยเพื่อกระตุ้นอัตราการเผาผลาญให้สูงขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะHot Yoga ที่เป็นที่นิยม Fat Burning Yoga ที่ทางแบรนด์ออกแบบมาให้เน้นการเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น Detox Yoga (Hot Flow) คลาสที่จะมีการเคลื่อนไหวของท่าเร็วขึ้นกว่า Hot Yoga ปกติ ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือด และทางเดินหายใจได้ทำงานอย่างเต็มที่ และ Hot Mat Pilates การผสมผสานระหว่างโยคะและพิลาทิสเข้าด้วยกัน และเพิ่มความท้าทายขึ้นไปอีกขั้นด้วยการนำความร้อนเข้ามาใช้ในห้องออกกำลังกาย

ปลุกพลังในตัวคุณ เพื่อปั้นหุ่นในฝันด้วยคลาส ABSOLUTE S ที่ ABSOLUTE Boutique Fitness Studio ได้แล้ววันนี้ ทั้ง 9 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่อัมรินทร์ ทาวเวอร์, อาร์ เอส ยู (สุขุมวิท 31), ลาวิล่าอารีย์, คริสตัล ปาร์ค, เซ็นจูรี อ่อนนุช, เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์, เดอะคอมมอนส์ ทองหล่อ, เดอะคอมมอนส์ศาลาแดง และ มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี้ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจทดลองเล่นในราคาเพียง 990 บาท เล่นได้ถึง 3 คลาส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-2524400 หรือช่องทาง Social Media ได้แก่ Line (@absoluteyou) Facebook (Absolute You) และ Instagram (@absoluteyouthailand)

กระดูกเท้างอกเหตุเพราะเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรัง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682356

กระดูกเท้างอกเหตุเพราะเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรัง

กระดูกเท้างอกเหตุเพราะเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรัง

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เอ็นร้อยหวายอักเสบแล้วไม่รีบรักษาหรือพักการใช้งานเท้า จะทำให้อาการอักเสบเรื้อรังจนเกิดกระดูกงอกหลังส้นเท้า จนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่อาจกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิม

เอ็นร้อยหวาย เป็นเส้นเอ็นใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่เชื่อมต่อกล้ามเนื้อน่องกับส้นเท้าเพื่อให้การเดิน วิ่งและกระโดดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากเส้นเอ็นเสื่อมสภาพหรือตึงเกินไปอาจทำให้เอ็นร้อยหวายอักเสบได้ง่าย ซึ่งสาเหตุมักเกิดจากการใช้งานซ้ำๆ จากการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาที่ต้องเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วหรือหยุดกะทันหัน การเดินมากและเร็วเกินไป การกระโดดซ้ำๆ หรือแม้แต่การเขย่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ การใส่รองเท้าที่ไม่พอดีกับเท้าหรือใส่รองเท้าที่พื้นรองเท้าชำรุด ตลอดจนความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้นและภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดึงซ้ำๆ บริเวณเอ็นหรือกระดูกหลังส้นเท้าซึ่งเป็นที่เกาะของเอ็น จนเอ็นร้อยหวายอักเสบในที่สุด

นายแพทย์กฤษฎิ์ พฤกษะวัน ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลเวชธานีเปิดเผยว่า เมื่อเอ็นร้อยหวายอักเสบผู้ป่วยจะรู้สึกปวดข้อเท้าและปวดรุนแรงขึ้นหลังออกกำลังกายหรือเดิน บวมแดงบริเวณเหนือส้นเท้า กดหรือขยับแล้วรู้สึกเจ็บส้นเท้า รู้สึกอุ่นที่ส้นเท้าและกล้ามเนื้อน่องตึง หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบพักการใช้งานเท้าและขา พร้อมกับประคบเย็นบ่อยๆ เพื่อให้อาการปวดบวมลดลง และควรรอให้อาการปวดบวมหายแบบ 100% ก่อนจะกลับไปใช้งานเท้าหนักๆ หรือออกกำลังกาย เพราะถ้ายังไม่หายดีจะทำให้การอักเสบสะสมและเรื้อรังจนอาการรุนแรงขึ้น “ถ้าปล่อยไว้จนเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรังจะเกิดหินปูนเกาะที่กระดูกเท้า หรือที่เรียกว่ากระดูกงอกจากเอ็นร้อยหวายอักเสบในระยะแรกอาจจะไม่แสดงอาการอะไรเลย แต่ผู้ป่วยจะรับรู้ได้เมื่อกระดูกงอกจนกดทับเส้นประสาท จนทำให้มีอาการปวดเท้าเรื้อรังหรือในผู้ป่วยบางรายก็ไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิม เนื่องจากจะมีอาการกดเจ็บ บวมที่ข้อเท้าด้านหลัง คลำเจอกระดูกงอกและเสียดสีกับขอบรองเท้า หรือเสียดสีกับเส้นเอ็นจนทำให้เอ็นเสียหายมากขึ้น

หากมีกระดูกงอกจากเอ็นร้อยหวายอักเสบจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอย่างมาก โดยเฉพาะอาการเจ็บปวดที่สร้างความทรมานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจะรักษาให้หายขาดจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกที่งอกออก พร้อมกับซ่อมแซมเอ็นร้อยหวายที่เสียหาย โดยแพทย์จะเปิดแผลผ่าตัดประมาณ 3-4 เซนติเมตร พักฟื้นแผลหลังผ่าตัดประมาณ 6 สัปดาห์ ก็สามารถกลับมาทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และกลับไปเล่นกีฬาได้ภายใน 4-5 เดือนหลังผ่าตัด

สำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกงอกจากเอ็นร้อยหวายอักเสบ นายแพทย์กฤษฏิ์แนะนำว่าต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลเอ็นร้อยหวายไม่ให้บาดเจ็บหรืออักเสบ ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาและเส้นเอ็นทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการกระโดดหรือเขย่งซ้ำๆ ใส่รองเท้าที่พอดีเท้า พื้นรองเท้าไม่แข็ง หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูง นอกจากนี้ ยังควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เท้าและเส้นเอ็นแบกรับน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะเอ็นร้อยหวายเสื่อมก่อนวัยอันควรได้อีกด้วย

Pomelo จัดงาน Clothes Swap แลกเปลี่ยนเสื้อผ้า สู่แฟชั่นที่ยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682313

Pomelo จัดงาน Clothes Swap แลกเปลี่ยนเสื้อผ้า สู่แฟชั่นที่ยั่งยืน

Pomelo จัดงาน Clothes Swap แลกเปลี่ยนเสื้อผ้า สู่แฟชั่นที่ยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

Pomelo จับมือ Swoop Buddy จัดงาน“Swap Styles forSustainability” ClothesSwap ครั้งแรกกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับ #PomeloGirls เพื่อต่ออายุเสื้อผ้าและเปิดโลกการช้อปปิ้งแบบยั่งยืน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ The PARQ Life บริเวณ Event Hall ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-18.30 น.

ปัญหาหนึ่งที่สาวๆ คุ้นเคยคือปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้และไม่รู้จะจัดการกับเสื้อผ้าเหล่านั้นอย่างไร ให้โอกาสเสื้อผ้าตัวโปรดที่ถูกลืมได้ไปสู่มือเจ้าของใหม่ในงานนี้ ที่เปิดโอกาสให้สาวๆ ที่รักในสไตล์ และอยากจัดการเสื้อผ้าอย่างยั่งยืนได้เอาเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ฟรีถึง 7 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า หรือ กระเป๋า ที่อยู่ในสภาพดี เพียงนำมาพร้อมกันในวันงาน เท่านี้ก็สามารถร่วมสนุกไปกับประสบการณ์แลกเปลี่ยนเสื้อผ้าและสไตล์ใหม่ๆ โดยมีทีมงานจาก Pomelo และสไตลิสต์พร้อมช่วยเหลือให้ Mix and Match แสดงความเป็นตัวตนผ่านสไตล์ได้อย่างมั่นใจในแบบฉบับ #PomeloGirls ที่รักโลกและไม่ตกเทรนด์ พร้อมค้นหานางแบบหน้าใหม่ภายในงาน พิเศษสุด! สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า รับฟรี 2 BuddyCoin (มูลค่า 300 บาท) ไปใช้แลกเสื้อผ้าเพิ่มในงาน พร้อมเครื่องดื่มฟรีจาก BAB Cafe 

เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆในการร่วมกิจกรรม Step 1:ADD LINE & REGISTERแอดไลน์ @Swoopbuddy เพื่อลงทะเบียน Step 2: SORT คัดเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า หรือ กระเป๋าในสภาพดีพร้อมใช้งานจำนวนไม่เกิน 7 ชิ้นStep 3: DROP OFF and CHECK IN เจอกันในวันงานตามรอบเวลาที่ลงทะเบียน และส่งมอบเสื้อผ้าที่จุด Drop off เพื่อประเมิน BuddyCoinStep 4: SWAP! สนุกกับการเลือกเสื้อผ้าได้อย่างอิสระตามจำนวน BuddyCoin ที่มีStep 5: CHECK OUT นำเสื้อผ้าที่ถูกใจไปที่จุด Check out และชำระ BuddyCoinพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://lin.ee/mpZh80N และติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมจาก Pomelo ได้ที่ www.pomelofashion.comส่วนใครมีเสื้อผ้าที่อยากส่งต่อเพิ่มอีก สามารถมาบริจาคเพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆได้ที่หน้าร้าน Pomelo 4 สาขา สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้าเมกะบางนา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม นี้